ОбС-Благоевград отпусна 5000 лв. за Красимир Божурски и още..

На провелото се днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бе гласувано единодушно предложението за отпускане на финансова помощ на Красимир Божурски, председател на клуб по мотокрос „Еър Макс Рейсинг“.

Общинските съветници взеха решение и приеха предложението на кмета Илко Стоянов, за отпускане на максимален размер – 5 000 лева, определен във вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявления за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

Красимир Иванов Божурски е 43 годишен, семеен. Претърпял е животоспасяваща операция на мозъчен тумор в болница „Токуда“. Препоръчано е лечение в Турция, за което са необходими около 40 000 лева.

На провелото се днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 46 решения.

Местните парламентаристи приеха предложението на кмета Илко Стоянов, относно изтекъл срок на договор за възлагане управлението на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Св. Мина“ ЕООД.

Д-р Теодор Велчев заема мястото на досегашния управител д-р Георги Георгиев. Той временно ще управлява и представлява лечебното заведение за срок до избор на Управител, след провеждане на конкурс по Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Благоевград.

Общинските съветници приеха и предложението за смяна на управителя на „Благоевград инвест 2016“ЕООД.

Илия Благоев Илиев бе избран за временно изпълняващ длъжността управител на дружеството, като той заема мястото на Венцислав Атанасов, поискал договорът между него и община Благоевград да бъде прекратен по взаимно съгласие.

С 34 „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“, съветниците одобриха предложението, относно осигуряване на собствено финансиране от Община Благоевград за изграждане на физкултурен салон към Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общинските съветници дадоха съгласие да бъде осигурен необходимия финансов ресурс чрез собствени средства в размер на 215 760, 00 лева без ДДС или 258 912, 00 лева с ДДС за изграждане на физкултурен салон към Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него от бюджета на община Благоевград за 2022година.

Почти единодушно бе прието и предложението, относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

Общинските съветници гласуваха и одобриха редица предложения, касаещи прекратяване на съсобственост в урегулирани поземлени имоти, както и замяна или закупуване на общински имот.

Прочетете и

Вицепремиерът Гълъб Донев и зам.-генералният секретар на ООН Наталия Канем обсъдиха демографското развитие

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев разговаря със заместник-генералния секретар на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *