Какво очаква зодиите в предпоследния ден от годината

ОВЕН

Пе­тък е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­те съп­ро­ти­ви­тел­ни си­ли и ду­хов­ни въз­мож­нос­ти, ка­то по­се­ти­те място, кое­то е за­ре­де­но с по­ло­жи­тел­на ене­ргия. Ор­га­ни­зи­рай­те ду­шев­но­то си спо­кой­ствие и от та­зи по­зи­ция мо­же­те да дей­ства­те.

ТЕЛЕЦ

Ден за осъ­щест­вява­не на на­бел­яза­ни це­ли е то­зи пе­тък за някои от Тел­ци­те, кое­то мо­же да е в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра или в кон­так­ти­те, кои­то са доб­ра га­ран­ция за бъ­де­щи дей­ствия. Ва­шият шанс в пе­тък е в пред­прием­чи­вос­тта, а ус­пе­ха си ще пос­тиг­не­те са­мо ако ус­пее­те да пред­ви­ди­те чуж­ди хо­до­ве.

БЛИЗНАЦИ

За вас пе­тък не е лош, но някои неизя­сне­ни си­туа­ции ви ка­рат да се при­тесн­ява­те. Про­фе­сио­нал­ният ден не ви из­правя пред неп­рео­до­ли­ми труд­нос­ти и до­ри ще пре­ми­не спо­кой­но, но някои ще ос­та­нат оби­де­ни от ше­фо­ве­те си, кои­то де­монс­три­рат пре­неб­ре­же­ние към тях по­ра­ди нес­вър­ше­на ра­бо­та.

РАК

Сил­ни са раз­съ­ди­тел­ни­те ви спо­соб­нос­ти в пе­тък и то­ва оби­кно­ве­но е пътят на по­бе­ди­те­ли­те. Денят ще е ус­пе­шен, но при ед­но ус­ло­вие – че не прояв­ява­те чес­то­лю­бие­то си във ви­со­ка сте­пен. То мо­же да се ока­же „пре­пъ­ни­ка­мък“. При кон­так­ти­те ви в ра­бо­та­та се оче­рта­ват кон­флик­тни си­туа­ции.

ЛЪВ

Има­те ог­ром­на ене­ргия за прео­дол­ява­не на пре-пя­тствия­та, но някои от вас са ле­ни­ви и то­ва ще им поп­ре­чи да са ак­тив­ни. То­ва не е най-доб­рият на­чин за лич­на реа­ли­за­ция, а ра­бот­но­то място мо­же да ви до­не­се и неп­рия­тнос­ти. Съ­щес­тву­ват по­ло­жи­тел­ни тен­ден­ции за па­рич­ни пе­чал­би.

ДЕВА

Има­те доб­ри пос­ти­же­ния, вър­ху кои­то мо­же­те да гра­ди­те са­мо­чувс­твие­то си, но не заб­равяй­те да ана­ли­зи­ра­те дей­ствия­та си, как­то и те­зи на дру­ги­те. В пе­тък кри­тич­нос­тта ви трябва да е обе­ктив­на спрямо ко­ле­ги­те ви, тъй ка­то об­рат­но­то са­мо ще съз­да­де не­до­волс­тва и конфликти.

ВЕЗНИ

На някои Вез­ни­ днес ще се на­ло­жи слу­жеб­но пъ­ту­ва­не, ако е въз­мож­но го от­ло­же­те го, тъй ка­то няма да ос­та­не­те до­вол­ни от ре­зул­та­ти­те. Не са­мо че няма да свър­ши­те ра­бо­та­та, за коя­то пъ­ту­ва­те, но е въз­мож­но да пос­лед­ват нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. Някои от вас ще по­лу­чат важно съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

Днес Скор­пио­ни­те се раз­делят на два глав­ни по­то­ка и дей­ствия­та им в по­ве­че­то слу­чаи ще се ха­рак­те­ри­зи­рат ка­то про­ти­во­по­лож­ни. Ед­ни­те ще се под­чинят из­цяло на ин­туи­тив­ни­те си въз­мож­нос­ти, дру­ги­те ще имат нео­буз­да­ни реак­ции, плод на нер­вност и клевети по техен адрес.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ше­то нас­трое­ние е ка­то вет­ро­по­ка­за­тел. Днес по­ве­че­то от вас са в ло­шо нас­трое­ние и то­ва ще се от­ра­зи не­га­тив­но на кон­так­ти­те ви. Мо­же би то­ва е следс­твие от из­вес­тен неус­пех, не би­ва да смята­те, че не­ща­та са раз­ре­ше­ни във ва­ша вре­да. Въз­мож­нос­ти­те ви про­дъл­жа­ват да съ­щес­тву­ват. Приемете, че всичко, което ви се случва, е резултат от вашите действия.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от вас са ан­га­жи­ра­ни с по­мощ­та на дру­ги хо­ра да реа­ли­зи­рат ма­ща­бен проект. То­ва е прек­рас­но, но се­га вие не го пра­ви­те, тъй ка­то мно­го фак­ти не са про­ве­ре­ни в пъл­но­та от вас и ще се из­ло­жи­те. Ор­га­ни­зи­рай­те на­чи­на си на мис­ле­не, кой­то днес е мно­го про­дук­ти­вен в сфе­ра­та на из­кус­тво­то. Не се ядосвайте за неща, чието разрешение не зависи от вас.

ВОДОЛЕЙ

Оче­вид­на е ста­бил­нос­тта при някои от вас в пе­тък. Тя се из­раз­ява ярко в об­щес­тве­ни­те ви кон­так­ти и при раз­лич­ни де­ло­ви пре­го­во­ри. Днес мо­же би ще има­те ле­ки при­тес­не­ния от фи­нан­со­во ес­тес­тво, тъй ка­то някои ще нап­равят по­куп­ка за до­ма. Близ­ки ва­ши хо­ра ще ви за­рад­ват с пред­ло­же­ние, което ще ви отвори нови хоризонти. Приемете го без задръжки!

РИБИ

Ин­те­ре­сен и ус­пе­шен е пе­тък за Ри­би­те. Въз­мож­нос­ти­те ви днес за пос­ти­га­не на же­ла­ния­та са го­ле­ми, бъ­де­те ак­тив­ни. Про­фе­сио­нал­ният ден е тру­ден и някои от вас ще бъ­дат ра­зо­ча­ро­ва­ни по­ра­ди за­гу­ба. Ще ви бъ­дат за­да­де­ни мно­жес­тво въп­ро­си от ви­со­кос­тоя­щи, пре­цен­явай­те от­го­во­ри­те си. В противен случай ще развалите авторитета си пред тях.

За още актуални новини - харесайте страницата ни във Фейсбук ТУК.

Прочетете и

Какво ще донесе новата седмица на различните зодии?

Oвeн – Taзи ceдмицa щe бъдe бeлязaнa oт иcтинcĸи пoдeм в пpoфecиoнaлнaтa cфepa, ĸoйтo e …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Текстовете и изображенията в сайта Струма Прес са под закрила на Закона за авторското право и са собственост на Струма Прес ЕООД освен ако не е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само с посочване на източника strumapress.com