По 42 точки ще заседават съветниците от Благоевград в петък

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 25 ноември 2022г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

 

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 42 точки.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предложение № 60-00-419/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно изменение на Решение № 386 по Протокол № 16 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 28.10.2022 г. за кандидатстване на Община Благоевград по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана по Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

           – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

 

 1. Предложение № 60-00-417/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Докл. – Йосиф Кочев  – Председател на КБФЕ

 

 1. Предложение № 60-00-418/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

Докл. – Йосиф Кочев  – Председател на КБФЕ

                       

 1. Предложение № 60-00-425/14.11.2022 г. от Дейвид Арабаджиев – Секретар на Община Благоевград и Председател на комисия, създадена със Заповед № 204/09.08.2022 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на община Благоевград.

Докл. –  Павлин Янкулски – Председател на КЗ

           – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

 

 1. Предложение № 60-00-433/17.11.2022 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на годишните план-програми за развитие на читалищната дейност в Община Благоевград за 2023 година.

    Докл.    – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

   

    6.Предложение № 60-00-397/31.10.2022 г., относно определяне на административни адреси на сгради в имоти извън регулация, с променено предназначение.

    Докл. – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

                       – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-393/25.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.

    Докл. – Любомира Хамбарджийска –Председател на КЖСП

                       – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-432/16.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Свикване на извънредно Общото събрание на съдружниците в „Прима Инвест БГ“ ООД, ЕИК 101650500, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 48 – Благоевград.

    Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-420/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно писмо с вх. № 67-00-939/10.11.2022 г. от Тинка Попова – Директор на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, за предоставяне за безвъзмездно управление  на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост за нуждите на учебното заведение.

    Докл. – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

              – Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

 

 1. Предложение № 60-00-400/04.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Заявление с наш вх. № 53-00-1099/31.10.2022 г. от Николай Маринов – председател на УС на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – личности, идеи и действия за ефективни решения“, за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.614.149.1.124 по КК на Благоевград, частна общинска собственост съгласно Акт № 2972/2014 г., представляващ офис  № 24, на ет. 3 в сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Чакалица“ № 1, с площ 29,00 кв.м.

    Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-398/31.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Постъпило заявление с вх. № ОС-0215-8/ 28.03.2022г. от Люба Костадинова Петрова за прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.16.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 12.10.2022 г., адрес: гр. Благоевград, пл. „Христо Ботев“ № 6, ет. 1, с площ от 134 кв.м  и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строежа върху мястото. 

Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-403/08.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-10/04.08.2022 г. от Ивета Асенова Якова и Мария Василева Илкова за закупуване на ½ от общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.608.331 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и осем точка триста тридесет и едно/ по КК на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/ 10.05.2006 г. на ИД на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.06.2021 г., целият с площ от 399 кв.м. /триста деветдесет и девет кв.м./, представляващ УПИ X-3884, кв. 158 по плана на кв. „Грамада” – гр. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед №231/ 04.05.1994 г. на Кмета на Община Багоевград.

Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-399/31.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-21/ 04.10.2022г. от Асен Росенов Йорданов за прекратяване на съсобственост в сгради, заснети с идентификатори 04279.614.59.1 и 04279.614.60.1 по кадастралната карта на гр. Благоевград, които сгради са функционално и конструктивно свързани помежду си, с общ вход, ел. и ВиК инсталации, представляващи една сграда, което обстоятелство е удостоветено с Удостоверение и изх. № 406/14.04.2022 г. на Главния ярхитект на община Благоевград.

    Докл. – Валентина Шаркова –Председател на КИИНП

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-394/25.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-22/11.10.2022 г. от Росен Асенов Йорданов за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот VII- 602.526, кв. 6 по плана на ,,Стопански двор“ – Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с решение № 244, протокол № 11/16.09.2011 г. на ОбС.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-430/15.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно решение на общинската комисия по „Безопастност на движението“, Протокол от 03.11.2022 година, т. 13.

Докл. – Албина Анева – Томова – Председател на КОРСПКУКИ

           – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1.     Предложение № 60-00-402/07.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно допълване на Решение № 188 по Протокол № 9 от 27.05.2022 г. на Общински съвет Благоевград.

                Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС

                – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-427/15.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т.1 и т. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 208 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХVIII-126,129,130, УПИ IV-129,130, УПИ V-129,130 в кв. 4 по плана на с.Покровник, общ. Благоевград, за изменение на страничните регулационни линии и уличната регулационна линия към улица с О.Т.223, О.Т.98 по имотните граници на имоти с идентификатори 57159.500.126, 57159.500.129 и 57159.500.130 по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград и образуване на нов УПИ ХVIII, отреден за имот с идентификатор 57159.500.126, нов УПИ IV, отреден за имот с идентификатор 57159.500.129 и нов УПИ V, отреден за имот с идентификатор 57159.500.130 с предназначение „за жилищно строителство“.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-428/15.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП): 
 2. изменение на плана за регулация (ИПР) за промяна на странична регулационна линия на УПИ XIV към УПИ IX, кв. 86 по плана на ЦГЧ, Благоевград по имотна граница на имот с идентификатор 04279.614.119 по кадастралната карта на Благоевград и промяна предназначението на УПИ XIV, кв. 86 по плана на ЦГЧ, Благоевград от „Техникум – Професионален учебен център“ в „Образователен център за извънкласни дейности и култура, младежки център и подземен паркинг“;
 3. Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XIV, кв. 86 по плана на ЦГЧ, Благоевград, имот с идентификатор 04279.614.119 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване – устройствена зона- “Оо”; Н до 15.00 м; Кинт.- 2.5; П застр.- максимум 60%; П озел.- минимум 30%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

           – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1.     Предложение № 60-00-392/25.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ XI-189 и УПИ XII-188, кв. 10 по плана на с. Падеш, общ. Благоевград с цел промяна на начина на застрояване от свързано в свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %. 

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-431/16.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

    – Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ  I-355 и VII-318, кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, за изменение на вътрешната  регулационна линия между УПИ I и УПИ VII по имотната граница на имот с идентификатор 00134.501.318 по КК на с. Изгрев, община Благоевград и образуване на нов УПИ I, отреден за имот с идентификатор 00134.501.355 и присъединяване на имот с проектен идентификатор 00134.501.405 (общински) по КК на с. Изгрев, община Благоевград, с предназначение  „за жилищно строителство“ и нов УПИ VII, отреден за имот с идентификатор 00134.501.318 по КК на с. Изгрев, община Благоевград, с предназначение  „за жилищно строителство“;

    – Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.47 до о.т.116 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия към УПИ VII-318 по имотната граница на имот с идентификатор 00134.501.318 по КК на с. Изгрев, община Благоевград и продължение до о.т.47 с цел минаващият през имот с идентификатор 00134.501.355 открит канал да се изключи от границите на УПИ I и да остане в улицата;

    – План за застрояване (ПЗ) на новообразуваните  УПИ I и УПИ VII в кв. 11 по плана на с. Изгрев, община Благоевград – ново ниско свободно  жилищно застрояване при следните устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм“; Н- до 10.00 м; Кинт.- 1,2; Плътност на  застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%. Специфични параметри- паркиране в имота.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

            – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1.     Предложение № 60-00-416/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):
 2. Изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 34 по плана на ж.к. „Еленово-1“, Благоевград за образуване на нов УПИ Х, отреден за имот с идентификатор 04279.626.240 (частен) с предназначение „за комплексно жилищно строителство“ и нов УПИ XI, отреден за имот с идентификатор 04279.626.241 (общ.) с предназначение „за обществено обслужване“;
 3. План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ Х- 626.240 и УПИ XI-626.241, кв. 34 по плана на ж.к. „Еленово- 1“, Благоевград – ново средно свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

    Устройствена зона- „Жк”;

    Височина на застрояване – до 15.00м;

    Кинт.- 2.5;

    Плътност на застрояване- максимум 50%;

    Плътност на озеленяване- минимум 40%. 

            Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                 – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-410/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод ф110 и канал ф350 за захранване на поземлени имоти с идентификатори 04279.116.86, 04279.116.87, 04279.116.88, 04279.116.89, 04279.116.41, 04279.116.96, 04279.116.94, 04279.116.92, 04279.116.34, 04279.116.33 (нови идентификатори 04279.116.116, 04279.116.117, 04279.116.118, 04279.116.119, 04279.116.120, 04279.116.121, 04279.116.122 и 04279.116.123), 04279.118.17, 04279.118.34, 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.88, 04279.118.89, 04279.118.90, 04279.118.91, 04279.118.92 и 04279.118.93, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.116.107 (полски път – общинска собственост), 04279.116.92 (нива – частна собственост), 04279.116.34 (нива – частна собственост), 04279.116.116 (ниско застрояване – частна собственост) и 04279.116.124 (алея – частна собственост) в местността „Проевски чифлик- Ш.39“ по КК на Благоевград.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-414/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно ддобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нови подземни кабели 20kV – изместване на въздушна електропроводна линия  20kV от имот с идентификатор 24367.76.225 до трафопост в имот с идентификатор 24367.76.467, местност „Баларбаши“, землище с. Дъбрава, община Благоевград,  засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 24367.76.467 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 24367.75.476 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжения – общинска собственост) и 24367.76.225 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-415/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод, от съществуващ водопровод PE DN 160 в регулацията на с. Рилци, община Благоевград (ул. „Рила“) за захранване на поземлен имот с идентификатор 62699.22.6 в местността „Рефетица“ по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.22.206 (полски път – общинска собственост), 62699.22.211 (полски път – общинска собственост),  62699.23.206 (полски път – общинска собственост), 62699.23.197 (полски път – общинска собственост) и 62699.23.316 (водни течения, водни площи – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

   

 1. Предложение № 60-00-409/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно ддобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от бъдещ трафопост в имот с идентификатор 04279.628.17 за захранване на поземлени имоти с идентификатори 04279.116.86, 04279.116.87, 04279.116.88, 04279.116.89, 04279.116.92, 04279.116.41, 04279.116.96, 04279.116.34, 04279.116.33(нови идентификатори 04279.116.116, 04279.116.117, 04279.116.118, 04279.116.119, 04279.116.120, 04279.116.121, 04279.116.122 и 04279.116.123), 04279.118.88, 04279.118.89, 04279.118.90, 04279.118.91, 04279.118.92, 04279.118.93, 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.34 и 04279.118.17, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 04279.116.107 (полски път – общинска собственост) и 04279.118.110 (полски път – общинска собственост) в местността „Проевски чифлик- Ш.39“ по КК на Благоевград.

       Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-426/15.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.120.57 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.120.54 в местността “Телкиев андък” с трасе засягащо имоти с идентификатори 04279.120.30 (нива – общинска собственост), 04279.88.5 (селскостопански, горски, ведомствен път –общинска собственост) и 04279.120.39 (нелесопригодна площ, дървесна растителност, храсти – общинска собственост) по кадастрална карта на Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ. 

      Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

                – Валентина Шаркова – Председател на КИИНП

 

 1. Предложение № 60-00-407/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с идентификатор 24367.76.18 и имот с идентификатор 27367.76.28, представляващ част от имот с идентификатор 24367.76.467 по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 24367.76.4 в местността “Баларбаши” по кадастрална карта на с. Дъбрава, община Благоевград във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-390/21.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.67.18, местност „Шабаница – Чикуро” по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за складова база”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на К инт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-404/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.53.34, местност „Бана каси” по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „пасище” в „за фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

            Устройствена зона- „Пп”;

          Височина на застрояване- до 10.00м;

            Максимална стойност на Кинт.- 2,5;

            Плътност на застрояване- максимум 60%;

            Плътност на озеленяване- минимум 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-406/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 53031.10.229, местност „Юрто” по кадастралната карта на с. Обел, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „ливада” в „за складова база и фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

           Устройствена зона- „Пп”;

          Височина на застрояване- до 10.00 м;

            Максимална стойност на Кинт.- 2,5;

            Плътност на застрояване- максимум 60 %;

            Плътност на озеленяване- минимум 20 %.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-408/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за част от имот с идентификатор 04217.1.410, част от имот с идентификатор 04217.1.94 и имоти с идентификатори 04217.1.54, 04217.872.681, 04217.1.92, 04217.1.755, 04217.1.752 и 04217.1.56 по кадастралната карта на с. Бистрица, общ. Благоевград с цел предвиждане на курортна устройствена зона- „Ок“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 15.00м; Максимална стойност на Кинт- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 30%; Минимална озеленена площ- 50%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-429/15.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 07377.63.5, местност „Балвано“ по кадастралната карта на с. Българчево, общ. Благоевград, с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона- „Смф“ със следните устройствени показатели:

               Височина на застрояване- до 15.00 м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 70%;

           Минимална озеленена площ- 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-421/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.28.49, местност „Карамих.Бунар-Ш.44“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:

            Устройствена зона- „Смф1”;

            Височина на застрояване- до 10.00 м;

            Максимална стойност на Кинт.- 1.5;

           Плътност на застрояване- максимум 50%;

            Плътност на озеленяване- минимум 30%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. 34. Предложение № 60-00-424/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.110.12, местност „Джампалица“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производствени и складови дейности”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-423/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 00134.9.23, местност „Чуките“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-422/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно Одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 04279.152.10 и 04279.152.18, местност „Герено – Ш.12” по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “Пп” със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00 м;

           Максимална стойност на Кинт.- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Плътност на озеленяване- минимум 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. 37. Предложение № 60-00-413/14.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 03664.17.8, местност „Ридара“ по кадастралната карта на с. Бело поле, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00 м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Минимална озеленена площ- 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-389/21.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 66055.30.12, местност „Селището” по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “Пп” със следните устройствени показатели:

        Височина на застрояване- до 10.00 м;

            Максимална стойност на Кинт.- 2.5;

            Плътност на застрояване- максимум 60%;

            Плътност на озеленяване- минимум 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-391/25.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.65.25 местност „Под междата“, по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона  – „Пп“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Минимална озеленена площ- 20 %.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-388/21.10.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване, по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.58.19, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ.  Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона “Пп” със следните устройствени показатели: Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум- 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Предложение № 60-00-411/11.11.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 47370.11.89, местност „Юручка нива“ по кадастралната карта на с. Марулево,  общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване- до 10.00м;

           Максимална стойност на Кинт- 2.5;

           Плътност на застрояване- максимум 60%;

           Минимална озеленена площ- 20%.

    Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

 

 1. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания. 

 

За още актуални новини - харесайте страницата ни във Фейсбук ТУК.

Прочетете и

Кметът на Струмяни избран незаконно – съдът касира избора му

Административният съд в Благоевград обяви за недействителен избора на Емил Илиев за кмет на община Струмяни. Решението е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Текстовете и изображенията в сайта Струма Прес са под закрила на Закона за авторското право и са собственост на Струма Прес ЕООД освен ако не е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само с посочване на източника strumapress.com