Заседание на Общински съвет – Благоевград ще се проведе в петък от 9.30 ч.

Редовно заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 28 май 2021 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември” на общината при следния дневен ред
1. Питане с вх. № В-00-297/23.04.2021 г., от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.
Докл. – Кирил Илиев – общински съветник
2. Питане с вх. № В-00-350/17.05.2021 г., от Кирил Илиев, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Благоевград.
Докл. – Кирил Илиев – общински съветник
3. Предложение № 60-00-153/13.05.2021 г., относно кандидатстване за финансиране на проект за насърчаване използването на електрически превозни средства пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/.
Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
4. Предложение № 60-00-175/18.05.2021 г., относно определяне състава на одитния комитет на Община Благоевград.
Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП
5. Предложение № 60-00-157/14.05.2021 г., относно отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общински съвет Благоевград критерии и целеви групи.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
– Цветозар Балабанов – Председател на КЗ
6. Предложение № 60-00-154/14.05.2021 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
– Цветозар Балабанов – Председател на КЗ
7. Предложение № 60-00-140/26.04.2021 г., относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №26, вх. А, ет.2, ап.2, с идентификатор 04279.610.2.1.12 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две точка едно точка едно две) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 85,61 кв.м (осемдесет и пет цяло и шестдесет и една стотни кв.м), ведно с мазе № 2 (две) с площ – 7,75 кв.м (седем цяло и седемдесет и пет стотни кв.м) и 2,2573 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в размер на 66 303,00 лв. /шестдесет и шест хиляди триста и три лева/ без ДДС.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
8. Предложение № 60-00-136/26.04.2021 г., относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 26, вх. А, ет.7, ап.11, с идентификатор 04279.610.2.1.37 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две точка едно точка три седем) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,63 кв.м (осемдесет цяло и шестдесет и три стотни кв.м), ведно с мазе № 11 (единадесет) с площ – 9,86 кв.м (девет цяло и осемдесет и шест стотни кв.м) и 2,4853 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в размер на 63447,00 лв. /шестдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и седем лева/ без ДДС.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
9. Предложение № 60-00-138/26.04.2021 г., относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №26, вх. А, ет.4, ап.5, с идентификатор 04279.610.2.1.24 (нула четири две седем девет точка шест едно нула точка две точка едно точка две четири) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,63 кв.м (осемдесет цяло и шестдесет и три стотни кв.м), ведно с мазе № 5 (пет) с площ – 9,86 кв.м (девет цяло и осемдесет и шест стотни кв.м) и 2,4853 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в размер на 62 120,00 лв. /шестдесет и две хиляди сто и двадесет лева/ без ДДС.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
10. Предложение № 60-00-174/17.05.2021 г., относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Струма“ № 9-б, вх. Б, ет.5, ап.13, с идентификатор 04279.629.18.11.13 (нула четири две седем девет точка шест две девет точка едно осем точка едно едно точка едно три) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 77,09 кв.м (седемдесет и седем цяло и девет стотни кв.м), ведно с мазе № 12 (дванадесет) с площ – 6,71 кв.м (шест цяло и седемдесет и една стотни кв.м) и 4,53269 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, в размер на 35 480,00 лв. /тридесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет лева/ без ДДС.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
11. Предложение № 60-00-137/26.04.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: гр. Благоевград, жк. „Еленово“ бл.8, ет.4, ап.11, с идентификатор 04279.626.4.19.11 (нула четири две седем девет точка шест две шест точка четири точка едно девет точка едно едно) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 62,96 кв.м (шестдесет и две цяло и деветдесет и шест стотни кв.м), ведно с мазе № 11 (единадесет) с площ – 3,52 кв.м (три цяло и петдесет и две стотни кв.м) и 3,7063 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
12. Предложение № 60-00-155/14.05.2021 г. , относно продажба на 4 броя жилища, които се намират в сграда с идентификатор № 04279.613.371.4 по КК на Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Пере Тошев“ № 3.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
13. Предложение № 60-00-165/17.05.2021 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 3 /три/ броя гаражи, предвидени за изграждане с петна № 83, 84, 85 в поземлен имот с идентификатор № 04279.624.35 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ УПИ II- 35,44,45 кв. 70 по плана на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 203, Протокол № 7 от 07.08.2009г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 1533/02.11.2018г. на Общински съвет Благоевград и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
14. Предложение № 60-00-152/13.05.2021 г., относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
15. Предложение № 60-00-146/29.04.2021 г., относно публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 04279.601.96 (нула четири две седем девет точка шест нула едно точка девет шест), поземлен имот 96 (девет шест) в кадастрален район 601 (шест нула едно) с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири две седем девет) по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целият с площ – 134 кв.м (сто тридесет и четири кв.м), с административен адрес: град Благоевград, ул. „Независимост” трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 04279.601.474, 04279.601.475, 04279.601.97, 04279.601.90, 04279.601.499, представляващ УПИ IV-7195, кв. 43 по плана на ІV-ти микрорайон- Благоевград /Района около ЮЗУ „Неофит Рилски”/, ПУП-ПРЗ одобрен със Решение № 142 по Протокол № 7/10.06.2005 г. на Общински съвет Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
16. Предложение № 60-00-171/17.05.2021 г., относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-2/ 14.04.2021г. от Виолета Петрова Попова, Цанка Благоева Попова и Мария Благоева Картулева за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.616.82 /нула четири две седем девет точка шест едно шест точка осем две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.05.2017 г., адрес: гр. Благоевград, ул. „Пирот”, целият с площ от 855 кв.м. /осемстотин петдесет и пет кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м).
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
17. Предложение № 60-00-168/17.05.2021 г., относно Постъпило заявление с вх. № ОС-0215-13/ 25.09.2020г. от Филка Серафимова Николова, Светлана Георгиева Караризова и Райчо Георгиев Колибарски за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот XXVIII-626.180,626.74, кв. 38 по плана на жк. „Еленово”- гр. Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с решение №200, протокол № 7/07.08.2009г. на ОбС, ПУП-ИПРЗ одобрен със заповед № 952/10.07.2020 г. От него 77 кв.м са от поземлен имот с идентификатор 04279.626.74 /нула четири две седем девет точка шест две шест точка седем четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 12.03.2015г., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За първостепенна улица, общинска собственост, а 1133 кв.м са част от имот с идентификатор 04279.626.180/ /нула четири две седем девет точка шест две шест точка едно осем нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 04.11.2015г., частна собственост, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м).
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
18. Предложение № 60-00-142/26.04.2021 г., относно заявление с вх. № ОС-0204-1/14.10.2020г. от Борислав Валериев Андреев, Христина Крумова Таскова, Славейка Таскова Димитрова, Виолина Тодорова Андреева и Мариела Тодорова Лазарова за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на надстройка със ЗП -172 кв.м (сто седемдесет и два кв.м) и пристройка със ЗП- 21 кв.м (двадесет и един кв.м) към трети етаж и на пристройка със ЗП-23 кв.м. (двадесет и три кв..м.) към втори етаж към съществуваща триетажна жилищна сграда с идентификатор 04279.605.168.1 (нула четири две седем девет точка шест нула пет точка едно шест осем точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.605.168 (нула четири две седем девет точка шест нула пет точка едно шест осем) по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес: Благоевград, ул. „Дъбравска“ № 15, с площ 463 кв.м (четиристотин шестдесет и три кв.м), при съседи на имота: 04279.605.154, 04279.605.167, 04279.605.176, 04279.605.169, представляващ УПИ XIV – 2238, кв. 127 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград, като за същите е представен архитектурен проект.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
19. Предложение № 60-00-139/26.04.2021 г., относно Постъпило заявление с вх. № ОС-0204-21/19.03.2021г. от Иван Илиев Крънджилски, Емилия Андонова Крънджилска и Живко Кирилов Стрендев за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пристройка на два етажа със обща РЗП- 158,56 кв.м (сто петдесет и осем цяло петдесет и шест стотни кв.м.) към съществуваща двуетажна жилищна сграда с идентификатор 04279.611.173.3 (нула четири две седем девет точка шест едно едно точка едно седем три точка три), изградена в поземлени имоти с идентификатори 04279.611.172 (нула четири две седем девет точка шест едно едно точка едно седем две) по КК на Благоевград, целият с площ 243 кв.м /двеста четиридесет и три кв.м./ и 04279.611.173 (нула четири две седем девет точка шест едно едно точка едно седем три) по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, целият с площ 250 кв.м /двеста и петдесет кв.м/ с адрес: Благоевград, ул. „Кръстьо Асенов“ № 23, за които е отреден УПИ V – 819,820, кв. 32 по плана на III–ти микрорайон, Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 890/ 10.11.1997г. на Кмета на Община Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
20. Предложение № 60-00-141/26.04.2021 г., относно Постъпило заявление с вх. № 69-00-535/28.04.2020г. от Ивайло Митев, в качеството си на управител на „Екстра Колор” ООД за закупуване на имот с планоснимачен № 288 по кадастралната карта на с. Българчево. За същия имот е направено допълване на кадастралния план на с. Българчево, община Благоевград с нов имот с пл. № 318 образуван от част от имот с пл. №288 по КК на с. Българчево, съгласно Заповед № 2/ 04.01.2021 г. на Заместник – кмета по строителството на Община Благоевград, определен със Заповед № 403-ЧР/10.09.2020 г.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
21. Предложение № 60-00-173/17.05.2021 г., относно Постъпила молба с вх. № М-00-187 от 19.06.2020 г., от Силвестър Антонов Хаджийски за учредяване право на строеж за допълващо застрояване на гараж със застроена площ 26,52 кв.м, с размери 3,40/7,80 в поземлен имот с идентификатор 04279.629.39 по кадастралната карта на гр. Благоевград одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение, засягащо поземленият имот е от 14.12.2020 г. на Началника на СГКК-Благоевград, представляващ УПИ XIII-629.39, кв.22 по плана на жк. „Струмско”, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 46, протокол № 4/15.02.2008г. на ОбС, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Освобождение” № 26.
Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
22. Предложение № 60-00-166/17.05.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
23. Предложение № 60-00-161/14.05.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
24. Предложение № 60-00-167/17.05.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
25. Предложение № 60-00-148/10.05.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
26. Предложение № 60-00-177/19.05.2021 г., относно определяне на общи изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
27. Предложение № 60-00-151/13.05.2021 г., относно наименуване на улица с идентификатори 04279.72.3; 04279.620.31; 04279.620.32 и 04279.620.33.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
28. Предложение № 60-00-158/14.05.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.58.16, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Минимална озеленена площ- 20 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
29. Предложение № 60-00-156/14.05.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 57159.56.20, местност „Гладно поле“ по кадастрална карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“ със следните показатели:
Височина на застрояване- до 10.00м;
Максимална стойност на Кинт.- 2.5;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
30. Предложение № 60-00-150/11.05.2021 г., относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация /ПР/ за обособяване на нова улица тупик с осови точки от о.т. 123в до о.т. 123г за достъп до новообразуван УПИ XIX532 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
31. Предложение № 60-00-170/17.05.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП), за трасе на външен водопровод ф90 от съществуващ водопровод DN 110 до имот с идентификатор 04279.38.64 в местността „Кури дере- Ш.22“ по КК на Благоевград, преминаващ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 04279.38.60 (полски път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
32. Предложение № 60-00-160/14.05.2021 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия НН от съществуваща шахта на КНН, положен в имот с идентификатор 04279.2.62 и имот с идентификатор 04279.95.32 за електрозахранване от ТП „Баларбаши-2“ до имоти с идентификатори 04279.1.61 и 04279.1.62, местност „Баларбаши 15-2“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути, преминаващи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.2.62 (полски път – общинска собственост), 04279.2.60 (полски път – общинска собственост) и 04279.1.46 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
33. Предложение № 60-00-163/17.05.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на приемо-предавателна станция в имот с идентификатор 62699.59.6, местност „Гогеви валти“, землище с. Рилци, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.59.6 (нива – общинска собственост), 62699.59.153 (пасище, мера – общинска собственост) и 62699.59.218 (полски път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
34. Предложение № 60-00-180/20.05.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на изменение на ОУП на община Благоевград, за имот с идентификатор 27231.46.383, местност „Гошевица” по кадастралната карта на с.Еленово, община Благоевград, с цел отстраняване на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина, със занижени показатели:
Устройствена зона Жм1;
Височина на застрояване- до 8.00м;
Кинт.- 0,9;
Плътност на застрояване- максимум 40%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
35. Предложение № 60-00-143/27.04.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.64, местност „Кури дере-Ш.22“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „складова база, магазини и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Смф1”;
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.5;
Плътност на застрояване- максимум 50%;
Плътност на озеленяване- минимум 30%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
36. Предложение № 60-00-145/28.04.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.54.27, местност „Шейница – Ш.24“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00м; Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
37. Предложение № 60-00-176/19.05.2021 г.о относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.52.260, местност „Въчевица“ по кадастрална карта на с. Еленово, общ. Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Ов”;
Височина на застрояване- до 7.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 0.8;
Плътност на застрояване- максимум 40%;
Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
38. Предложение № 60-00-162/17.05.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.16.6, местност „Ширините” по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Жм”;
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
39. Предложение № 60-00-178/19.05.2021 г., относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.1945, местност „Мацански андък“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона – „Ов”
Височина на застрояване – до 7.00 м
Максимална стойност на Кинт. – 0.8
Плътност на застрояване – максимум 40 %
Плътност на озеленяване – минимум 50 %.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
40. Предложение № 60-00-172/17.05.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 20540.27.44, местност „Вировете“ по кадастралната карта на с. Делвино, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в „за жилищно строителство, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Кинт.- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
41. Предложение № 60-00-144/28.04.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.310.1673, местност „Орлова чука” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Ов”;
Височина на застрояване- до 7.00м;
Максимална стойност на Кинт.- 0.8;
Плътност на застрояване- максимум 40%;
Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
42. Предложение № 60-00-169/17.05.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура, трасе на тръбна разводка до съоръжения за изкуствен сняг в местността „Картала“, землище с. Бистрица, общ. Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
43. Предложение № 60-00-147/29.04.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 04279.38.79 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ част от имот с идентификатор 04279.38.52 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.38.25, местност “Кури дере” по кадастрална карта на Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
44. Предложение № 60-00-159/14.05.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Сграда със смесено предназначение – офиси и жилища, лятна кухня и навес с барбекю“ в УПИ I-341, кв. 8 по плана на с. Селище, общ. Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 66055.90.28 (пасище – общинска собственост) по КК на с. Селище, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
45. Предложение № 60-00-164/17.05.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура – кабел НН за външно ел. захранване на имот с идентификатор 24367.45.7 в местността “Бобови ниви” по кадастрална карта на землище с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 24367.126.287 (нива – общинска собственост) и 24367.45.406 (полски път – общинска собственост) и 24367.45.381 ( полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Дъбрава, община Благоевград.
Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

За още актуални новини - харесайте страницата ни във Фейсбук ТУК.

Прочетете и

Кметът на Струмяни избран незаконно – съдът касира избора му

Административният съд в Благоевград обяви за недействителен избора на Емил Илиев за кмет на община Струмяни. Решението е …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Текстовете и изображенията в сайта Струма Прес са под закрила на Закона за авторското право и са собственост на Струма Прес ЕООД освен ако не е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само с посочване на източника strumapress.com