Дневен ред от 37 точки ще разглежда ОбС-Благоевград в петък

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 ноември 2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 37 точки.

Във връзка с Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, редовното заседание на местния парламент ще се проведе при спазване на необходимите изисквания на здравното министерство.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

Информирам ви, че базирайки се на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на министъра на здравеопазването, в зала „22-ри Септември“ на заседанието на Общински съвет Благоевград, ще се допуска присъствие само при представяне на „зелен сертификат“ – Цифров COVID сертификат на ЕС, Удостоверение за преболедуване на COVID-19.

Валиден документ за изследване е и медицински документ, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване, валиден до 48 часа от проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR изследване.

П О К А Н А

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам заседание на Общински съвет Благоевград на 26 ноември 2021 г. /петък/ от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември” на общината при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

Докл. – Мартин Бусаров – Председател на ОИК

2. Предложение относно попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

3. Питане с вх. № 94-00-2686/11.11.2021 година от Кирил Ваклинов, общински съветник към Общински съвет Благоевград.
Докл. – Кирил Валкинов – общински съветник

4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-289/03.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 440 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

5. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-290/03.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 442 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

6. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-291/03.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 446 по Протокол № 16 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 22.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

7. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-296/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 480 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

8. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-297/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 479 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

9. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-299/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 481 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

10. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-300/12.11.2021 г. от Областен управител на област с административен център Благоевград, с която връща Решение № 482 по Протокол № 17 на Общински съвет Благоевград, постановено в проведено редовно заседание на 29.10.2021 г., като незаконосъобразно.

Докл. – Радослав Тасков – Председател на ОбС

11.Предложение № 60-00-413/10.11.2021 г., предложение № 60-00-413/10.11.2021 г. от Кмета на Община Благоевград, относно кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

12. Предложение № 60-00-421/16.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на права на Кмета на община Благоевград да издаде запис на заповед за авансово плащане по изпълняван ДБФП по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Докл. – Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

13. Предложение № 61-00-442/15.11.2021 г., относно приемане на План за защита при бедствия на община Благоевград.

Докл. – Албина Анева – Председател на КОРСПКУКИ
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

14. Предложение № 60-00-425/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно създаване на Общинско предприятие „Чистота Благоевград“.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

15. Предложение №60-00-424/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно създаване на Общинско предприятие „Озеленяване Благоевград“.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

16. Предложение № 60-00-379/14.10.2021 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне управлението, стопанисването, контрола и поддръжката на „подземен гараж в подплощадното пространство на пл. „Георги Измирлиев“, който представлява сграда с идентификатор №04279.612.97.3 със ЗП от 1291 кв.м, с предназначение: „хангар, депо, гараж“ по Кадастралната карта на гр. Благоевград, частна общинска собственост, на Кмета на Община Благоевград.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

17. Предложение № 60-00-435/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата, правото на собственост на поземлен имот с идентификатор №04217.72.259, по КК на село Бистрица – публична общинска собственост, а именно язовир „Бистрица 000259“.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

18. Предложение № 60-00-411/04.11.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие да бъде получено безвъзмездно дарение в полза на Община Благоевград от Петко Веселинов Нинов, а именно на имот с пл. №466, кв.5 по плана на с. Логодаж, общ. Благоевград, предвиден за улица, съгласно регулационния план на с. Логодаж, целият с площ от 40 кв.м.

Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

19. Предложение № 60-00-401/22.10.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРЗРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-403/26.10.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРЗРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-410/02.11.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРЗРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-415/10.11.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.

Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРЗРЗГС
– Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-431/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификатор 62699.63.3/стар № 063003/, местност „Чешмата“ по кадастрална карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“ със следните устройствени показатели:Височина на застрояване – до 10.00м.; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

24. Предложение № 60-00-402/25.10.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 62699.59.6 (общинска частна собственост), местност „Гогеви валти“ по кадастралната карта на с. Рилци, общ. Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона, със следните показатели: Устройствена зона Ти; Височина на застрояване – до 35.00 м; Кинт. – 0,5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-426/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод от съществуващ водопровод – Ет.ф80 до имот с идентификатор 68792.705.1, местност „Савева махала“ засягащ имот с идентификатор 68792.207.704 (път I клас – държавна собственост) и площадков водопровод за захранване на имот с идентификатор 68792.228.13, местност “Герена” по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването на имоти с идентификатори 68792.253.18(нива – частна собственост), 68792.228.13(нива – частна собственост), 68792.253.729(полски път – общинска собственост) и 68792.229.727(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-417/15.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за преминаване през имоти общинска собственост с идентификатори 27231.21.60 (полски път – общинска собственост), 27231.20.76 (местен път – общинска собственост), 27231.20.68 (местен път – общинска собственост) и 27231.20.71 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград, във връзка с разрешаване изработване на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за трасе на оптичен кабел от съществуваща кабелна шахта на БТК ЕАД до бл. 129 в ж.к. „Еленово“, гр. Благоевград до базова станция SO 1593 на БТК ЕАД в имот с идентификатор 27231.20.7 по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-416/15.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, чл. 150 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) с цел изменение на уличната регулация и образуване на нова улица – тупик с осови точки от о.т 42а до о.т. 42б за осигуряване на достъп до новообразуван УПИ VII-523, кв. 7 по плана на с. Изгрев, общ. Благоевград, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-418/15.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на канализация до имот с идентификатор 00134.6.81 (образуван от разделянето на имот с № 006012), местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 00134.8.100 (полски път – общинска собственост) и имот с идентификатор 00134.8.23 (полски път – общинска собственост), местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-432/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП), на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ; чл. 208, ал. 1 от ЗУТ; чл.62а, ал. 4 от ЗУТ:
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на странична регулационна линия на УПИ III към УПИ II по имотна граница на имот с пл. № 555, кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград и отпадане на предвидената пешеходна алея.
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за отреждане на УПИ III за имоти с пл. № 358, пл. № 555 и общ., кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград и промяна предназначението на УПИ III-358,555,общ., кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград от „за озеленяване“ в „за жилищно строителство“.
• Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за новообразуван УПИ III-358,555,общ., кв. 19 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване.
Устройствена зона- „Жм”;
Височина Н ≤ 10 м
Максимална стойност на Кинт.- ≤ 1.2;
Плътност на застрояване – ≤ 60%;
Плътност на озеленяване – ≥ 40%.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-434/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

1. Изменение на плана за регулация /ИПР/ за имот с пл. № 394, кв. 25 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград, с предназначение „за лесопарк“, с цел образуване на 2 (два) броя нови УПИ – УПИ XII, отреден за имот с пл. 394 и УПИ XIII, отреден за имот с пл. 394 и общ. с предназначение „за жилищно строителство“ и образуване на нова улица с о.т. 118а, 118б и 118в за осигуряване на достъп до новообразуваните УПИ.

2. План за застрояване /ПЗ/ за новообразувани УПИ XII-394 и УПИ XIII-394,общ, кв. 25 по плана на с. Покровник, общ. Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване.
Устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона „ Жм “
Устрйствени показатели:
Височина на застрояване – до 10.00 м.;
Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване – максимум 60 %;
Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
– Красимир Роячки – Председател на КИИНП

31. Предложение № 60-00-427/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.103.10, местност „Песока“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00м; Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

32. Предложение № 60-00-429/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.117.20, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00м; Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

33. Предложение № 60-00-428/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.105.9, местност „Армутлука“ по кадастрална карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

34. Предложение № 60-00-414/10.11.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 29.263 по плана на новообразуваните имоти на местност „Айдаровско дере”, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-404/26.10.2021 г., от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара – Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за шивашки цех”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

36. Предложение № 60-00-430/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.33.19, местност „Юрто“ по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за склад за селскостопанска продукция и инвентар”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”; Височина на застрояване – до 10.00м.; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

37. Предложение № 60-00-433/17.11.2021г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на проект за изменение на ОУП на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 30702.67.18, местност „Шабаница-Чикуро“ по кадастралната карта на с. Зелендол, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона, със следните показатели:Устройствена зона Пп; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 80 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

РАДОСЛАВ ТАСКОВ
Председател на Общински съвет Благоевград

22.11.2021 година
гр. Благоевград

Прочетете и

Вицепремиерът Гълъб Донев и зам.-генералният секретар на ООН Наталия Канем обсъдиха демографското развитие

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев разговаря със заместник-генералния секретар на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *